x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Мярка 6.4 — подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

 
1.1.1.1.1.1. Описание на вида операция

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Подмярката ще допринася към приоритетни области 6А и 5В.

 

 
1.1.1.1.1.2. Вид подкрепа

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

·      Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

·      Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

·      Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

·      Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

·      Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение към подмерки 6.2 и 6.4.

 

 
1.1.1.1.1.3. Връзка с друго законодателство

Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби.

За да се избегне припокриването между ОПИК и ПРСР, подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности за действащи микропредприятия и земеделски стопани в селските райони ще се предоставя само в рамките на ПРСР. Микропредприятията, включително стартиращите иновативни фирми, ще са допустими за подкрепа по ОПИК само за проекти/дейности, осъществявани извън селските райони.

 

1.1.1.1.1.4. Бенефициери

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията

 

 

1.1.1.1.1.5. Допустими разходи

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

 

1.1.1.1.1.6. Условия за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

·      Инвестицията да се осъществява в селски район;

·      Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

·      Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;

·      Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

·      Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

·      При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение към подмерки 6.2 и 6.4.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми).

 

1.1.1.1.1.7. Принципи при определяне на критериите за подбор

 

Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели:

·      Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“;

·      Проекти, включващи иновации;

·      Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

 

 Критериите се ще основават на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигурят съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:

·      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;

·      Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;

·      Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;

·      Проекти на тютюнопроизводители;

·      Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);

·      Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места:

·      Проекти за производствени дейности;

·      Проекти, създаващи работни места.

Предвижда се да бъдат избрани проекти, които в максимална степен да допринесат за постигане на целите на програмата.

При избора на проекти ще се цели постигане на максимална ефективност.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критериите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

 

 
1.1.1.1.1.8. (Приложими) суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

 

 

1.1.1.1.1.9.3. Обща оценка на мярката

Обобщение на изискванията за бизнес плана

 

Използване на възможността да се съчетаят различни мерки чрез бизнес плана, който дава достъп на на младите земеделски стопани до тези мерки

Дейности с цел разнообразяване на селското стопанство

1.1. Обосноваността на разходите ще се преценява на база на разписаните критерии за лимитиране на разходи до пазарната им стойност, чрез сравняване на три оферти и използване на база данни, съдържаща референтни цени;

1.2.      При използване на механизма за оценка на предложените разходи, посредством сравняване на три оферти, ще се запази утвърдената добра практика за извършване на насрещна проверка на предоставените конкурентни оферти. Базата данни, съдържаща референтни цени, ще се обновява своевременно, в съответствие с получените актуални ценови листи или направените проучвания;

1.3.      С цел адекватно управление на установените рискове, за програмен период 2014-2020 не се предвижда използването на метод „оценяваща комисия“, като възможност за определяне разумността на предложените разходи;

2.1. Улесняване на достъпа до финансиране, чрез сключване на споразумения с търговските банки за предоставяне на финансов ресурс на одобрените кандидати;

2.2. Прецизиране на изискванията за обезпечаване на авансовите плащания по отношение на еквивалентна банкова гаранция;

2.3. Анализиране на възможността за включването и ефективното използване на финансовия инженеринг;

3.1. Осигуряване на допълнителни средства от мярка Техническа помощ за техническото осигуряване и обучението за всички заинтересовани бенефициенти, които не разполагат с необходимите знания и/или оборудване, за да се възползват от предлаганите от администрацията електронни услуги, както и оказване на съдействие от страна на УО и РА;

4.1. Отделните операции и бенефициенти, допустими по мерките от ПРСР са разграничени;

4.2. Осигуряване на връзка с ИСУН 2020, с цел извършване на проверки за двойно финансиране с другите ЕСИ фондове;

5.1. Дефиниране в нормативната уредба на изисквания и дефиниции, свързани с определяне на допустимостта, включително изискване на документи, даващи възможност за проверка и определяне на критериите за допустимост;

5.2. Подобряване на контролните системи, въвеждане на методологии за оценка и образци на документи, доказващи икономическа обоснованост;

5.3. Въвеждане на указания и контролни процедури за начините за проверка на свързаност при определяне вида на предприятието, съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;

5.4. При извършване на проверките за вида на предприятието, ще бъдат въведени допълнителни работни документи, осигуряващи проследимост на извършваните проверки при спазване на изискването за одитна пътека;

6.1.  Осигуряване на достатъчна информация, съвети и обучения на бенефициентите, за да се гарантира повишаване на разбирането и приемането на техните задължения и ангажименти;

6.2. При инвестиции, включващи строително-монтажни работи (СМР), контролът ще се прецизира, като се следи за изпълнението на инвестицията като цяло. Изразяването на становище следва да бъде по отношение на съответствието в количествено и качествено отношение;

6.3. На електронната страница на Програмата ще се публикуват подробни указания относно начина на промяна по договорите;

7.1. Дефиниране от Комитета за наблюдение на ясни, проверими и котролируеми критерии за подбор в съответствие с нуждите на програмата, гарантиращи правилното насочване на инвестициите;

7.2. Изискване на документи в нормативната уредба, даващи възможност за проверка и определяне на съответствието с определените приоритети;

7.3. Контролните процедури включват елементи за проверка за наличие на изкуствено създадени условия;

7.4. Разработване и одобряване от Комитета за наблюдение на програмата на методика за оценка на критериите за подбор, която ще съдържа точни указания за прилагане на всеки критерии и определяне на точките при комбиниране в едно заявление на няколко дейности.

8.1. В нормативната уредба и в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат регламентирани подробно задълженията на бенефициентите по отношение на спазването на условията, за които те са получили приоритет;

8.2. Контролните процедури ще включват проверки за спазването на условията, за които бенефициента е получил приоритет;

9.1. Въвеждане на указания за начините за проверка на свързаност при определяне размера на помощта в съответствие с изискванията на минималните помощи (de minimis);

9.2. Внедряване на система за проверка и въвеждане на данни в публичния регистър на минималните помощи, администриран от Министерство на финансите.

 

Предвид описаните мерки за минимизиране на риска, УО и РА считат, че с въвеждането на предвидените действия за смекчаване, се постига разумна увереност по отношение проверимостта и контрола на заложените изисквания в под-мярката. По време на изпълнение на Програмата ще се извършва текуща оценка на проверимостта и възможността за контрол, като при необходимост, мерките ще се коригират своевременно в зависимост от нуждите.

 

 

Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:

·         Резюме на плана;

·         Първоначално икономическо състояние на кандидата;

·         Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;

·         Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;

·         Прогноза на нетните парични потоци;

·         Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.

Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.

 

 

Допустимо е комбиниране на подпомагане по подмярка 6.1. 6.4 и мярка 4. При интегрирани проекти заявлението се проверява за съответствие с критериите за допустимост и подбор на двете подмерки.

 

 

В рамките на подмярката ще се финансират неземеделски дейности от всички сектори на икономиката с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

 

subdom